પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાય

પરદેશી વીરા  મીના પટેલ ડાયરો   Pardesi Veera

The melody પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાય is regarding demo when you such as the melody you should purchase the first audio. Support this musician by simply buying the original disc પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાય hence the musician can provide the very best track along with carry on doing work.

 1. પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાયરો Pardesi Veera (13:15 min)
 2. ડાયરો ભાગ ૧ મીના પટેલ મીરા મહેલ થી ઉતરીયા Dayro Vol. 1 (1:01:39 min)
 3. ગંગાસતીવાણી ભાગ ૨ મીના પટેલ Gangasati Vani 2 (1:00:06 min)
 4. ગંગાસતી વાણી ભાગ ૧ મીના પટેલ Gangasati Vani 1 (53:46 min)
 5. પરદેશી વીરા ભજન ડાયરો Pardeshi Vira (59:43 min)
 6. ગંગાસતીવાણી ભાગ ૩ મીના પટેલ Gangasati Vani Vol. 3 (58:51 min)
 7. મોર તારી સોનાની ચાંચ ગુજરાતી લગ્નગીત મીના પટેલ (7:52 min)
 8. કોકિલ કંઠી મીના પટેલ સુપરહિટ ભજન દેવાયત પંડિત દાદા દાખવે Devayat Pandit Vani Gujarati Bhajan (8:30 min)
 9. જીલો તોરલ કાઠીયાણી વીડિયો મીના પટેલ Jeelo Toral Kathiyani (11:41 min)

These are the complete list of tunes from album પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાય. Do you find what are you looking for? these songs are high quality. Search and Download another music at MusicaDownload! Thanks, do not forget to share to your favorite social media!

You can download all music from this album પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાય for free just from MusicaDownload, but we just provide you the low bitrate songs with 128 kb/s so all the copyright from original owner not violated and all the mp3 listed in this website just for review only. We dont host any file in this site we just linked it from youtube or soundcloud. If you want the original tunes of પરદેશી વીરા મીના પટેલ ડાય with high bitrate 320 kb/s MPEG-4 Audio (.m4a) you can buy it or download it via iTunes or music store. Thanks!

popular terms: